"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Анализ на юридическия екип на АРИ

юни 26, 2014, 10:06  

Относно внесения днес в НС ЗИД на ЗУО: проблемът се състои в следното:

§ 7 от ЗИД предвижда, че в § 35 от ПЗР на ЗУО се заличават думите „чл. 38, ал. 4”  (безкасовото плащане), и „чл. 39, ал. 3” (задължението физическите лица да предават ОЧЦМ с битов характер само на общински площадки). § 35 от ПЗР на ЗУО е разпоредбата, която отлага влизането в сила на чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3. Със заличаване на тези текстове от § 35, проблемните разпоредби ще влязат в сила незабавно, защото отпада основанието за отлагане на влизането им в сила.

Същевременно, § 6 от ЗИД-а прави промяна в § 14 от ПЗР на ЗУО, като се удължава срокът за изграждане на общинските площадки до 31 декември 2015  и се отменя ал. 2, която допускаше до изграждане на общинските площадки физическите лица да предават отпадъците си на лица с разрешение по ЗУО.

Горепосочените промени в ЗУО ще създадат много голям проблем, защото не само се запазва безкасовото плащане и забраната за физическите лица да предават ОЧЦМ с битов характер на частни площадки, но и поставят въпроса къде физическите лица ще предават отпадъците се до изграждането на общинските площадки (срокът е до 31 декември 2015 г.). Това означава, че година и половина физическите лица няма да има къде да предават отпадъците си, защото няма да има общински площадки и ще има забрана за предаването им на частни площадки.

Прави впечатление, че в ЗИД-а липсва разпоредба, която да урежда в какъв срок лицата с разрешения за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и опаковки ще трябва да представят доказателства за банкови гаранции, т.е. да се съобразят с новата нормативна уредба.

Начините да се разреши възникналият проблем са следните:

1. Да се измени § 7 на ЗИД, като се предвиди създаването на нова т. 4 в § 35 със следното съдържание: „§ 35, т. 4. Чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат в сила от 01 юли 2015 г.”

2. Другият вариант е да се направят директно промени в разпоредбите на чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, както следва:

§ 1. В чл. 38, ал. 4 в края на текста се поставя запетая и се добавя „когато стойността на сделката надвишава  500 лв.“

§ 2. В чл. 39, ал. 3 се изменя така:

“(3) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на площадки на лица, притежаващи документ по чл. 35, ал. 1 за дейности с ОЧЦМ или безвъзмездно на площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 и чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини.”

3. Следва да се добави и разпоредба, предвиждаща напрамер 6-месечен срок за представяне на банкови гаранции, съответно представяне на измени банкови гаранции, за да се съобрази

Коментари

1 коментар към “Анализ на юридическия екип на АРИ”
  1. kostadin казва:

    да се вдигаме на протест краино време е

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!