"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Македонски стари автомобили за скрап

ноември 21, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Скопие. Македонското правителство ще продава старите автомобили за скрап, пише днес македонският ”Утрински весник”. Според изданието правителството вече е обявило търг, а първоначалната цена е 10 денара за кг (61 денара = 1 евро). Автомобилите са на ход и не са част от парка на министрите, а са били ползвани от държавната администрация.

Ликвидация на “Хюндай”i30

май 3, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

http://www.youtube.com/watch?v=wzp9xq4UrBI

кликнете на линка за да гледате видеото

Автомобили от 140 до 840 лева

март 20, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Янка Първанова Александрова – синдик на “Експрес секюрити” ЕООД в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. ”Търговска” № 38, ет. 2, офис 2, ЕИК: 114021564, регистрирано по ф. д. № 627/1996 год. на Плевенски окръжен съд, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 29.08.2008 год., в несъстоятелност по търговско дело № 166/2010 год. по описа на Пернишки окръжен съд, на основание чл. 717а от ТЗ,

обявява, че на 27.03.2013 год. в седалището и адрес на управление на ”Експрес секюрити”, находящ се в гр. Перник, ул. ”Търговска” № 38, ет. 2, офис 2, ще се проведе продажба на моторни превозни средства, собственост на длъжника, описани подробно в прикачения към обявлението файл.

Автомобилите се продават поотделно.

Продажбата ще се проведе по реда на чл. 718 от ТЗ – чрез пряко договаряне в офиса на дружеството в гр. Перник, ул. „Търговска” № 38, офис 2, ет. ІІ с начален час 13.00 часа на 27.03.2013 г.

Оглед и информация за автомобилите може да бъде извършен след предварително съгласуване със синдика, пред ІІ-ра клинична база на ВМУ гр. Плевен.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, телефон за връзка – 0887 947 225 и в гр. Плевен, ул. „Владимир Вазов”.

За участие в търга се внася задатък от 10 на сто от началната стойност на вещите по особената сметка на синдика с титуляр “Експрес секюрити” ООД в несъстоятелност:

Общинска банка АД, финансов център Перник:

BG 42 SOMB 91 30 10 49 66 57 01, BIC: SOMB BGSF

За участие в договарянето кандидатите подават предложенията си в запечатан плик с посочване МПС за което участват, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, автомобил за който участват в търга и предложената от тях цена с цифри и думи, не по-малка от обявената начална цена.

Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на избраната вещ; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.

Предложенията за участие се подават до 13.00 часа в деня на продажбата – 27.03.2013 год.

За резултатите от водените с потенциалните купувачи преговори ще бъдат съставени протоколи от преговори за продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от ТЗ.

Обявеният за купувач трябва в срок 5 дни от датата на обявяването му да купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва кандидата, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

 

 

1.TOYOTA RAV4 – 1997 ГОДИНА  / БЕНЗИН / 840 ЛЕВА

2.ТOYOTA PREVIA – 1991 ГОДИНА / БЕНЗИН / 290 ЛЕВА

3.VW GOLF – 1986 ГОДИНА / БЕНЗИН / 140 ЛЕВА

4.VW GOLF – 1988 ГОДИНА / БЕНЗИН / 165 ЛЕВА

5.FORD PUMA – 1998 ГОДИНА / БЕНЗИН / 850 ЛЕВА

6.ВАЗ 21011 – 1978 ГОДИНА / БЕНЗИН / 140 ЛЕВА

Автомобил без тех.преглед 2 години отива за скрап

януари 10, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Автомобил, който повече от 2 години не е минавал технически преглед, ще се води излязъл от употреба и трябва да бъде предаден за скрап. Това гласи наредбата на екоминистерството за излезлите от употреба моторни превозни средства, която правителството одобри вчера.

Собствениците на коли, които вече не са в движение, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване, пише още в документа.

За излезли от употреба коли ще се приемат тези, които са с прекратена регистрация след изплатена тотална щета, както и возила, които не са минали технически преглед повече от 2 години и са изоставени по тротоари и градинки.

Кметовете се задължават да събират тези стари и изоставени от собствениците им автомобили на определени за целта места. А лицата, които пускат коли на пазара, трябва да осигуряват за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба. Те трябва да изградят и компютърна информационна система за отчитане на пуснатите на пазара автомобили.

Междувременно от Столична община съобщиха, че миналата година частни фирми са вдигнали 79 трошки изоставени по улиците и тротоарите.

Те са закарани на площадки за временно съхранение. Най-много коли са вдигнати от централните райони „Изгрев”, „Лозенец” и „Средец”, където има и големи проблеми с паркирането. За сравнение през 2011 г. са прибрани 96.

Колите спрени от движение отиват на скрап

ноември 12, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Собствениците на коли, които вече не са в движение, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване. Това гласи проект на наредба на екоминистерството за излезлите от употреба моторни превозни средства, публикувана за обществено обсъждане. Тя описва изискванията за събиране, транспортиране и третиране на старите автомобили.

Наредбата предвижда операторите на центрове за разкомплектуване или на площадки за събиране да издават удостоверение на собственика на колата. Копието от него ще е част от документите за прекратяване на регистрацията на колата в КАТ.

В проекта е пояснено, че за излезли от употреба автомобили се приемат тези, които са с прекратена регистрация след изплатена тотална щета, такива, на които не е заверен знакът за технически преглед повече от 2 г. и изоставени автомобили. Според Закона за движението по пътищата последните се приемат за такива, ако са върху държавен или общински имот и “собственикът не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред”.

Кметовете ще определят местата, на които ще се предават старите коли, и ще организират събирането на изоставените от собствениците им. За целта ще сключват договори с организации за оползотворяване.

Според наредбата лицата, които пускат коли на пазара, осигуряват за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба. Те трябва да изградят компютърна информационна система за отчитане и контрол на пуснатите на пазара автомобили.

Икономическите оператори (търговци, застрахователи, фирми за събиране и рециклиране) трябва да информират потребителите за оползотворяването на колите, включително и чрез рекламни материали.

Наредбата въвежда изискване производителите да предприемат мерки за намаляване на отпадъците от колите, да ограничат използването на опасни вещества, да улеснят повторната употреба на компонентите, както и да влагат по-голямо количество рециклирани материали.

Продажба на бракувано МПС и ДДС-то

септември 11, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

В случай, че ЕТ извършва продажба на бракуваното МПС, следва да се има предвид следното: В приложение № 2 към глава деветнадесета “а” от ЗДДС са посочени стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за тяхното облагане, както следва: 1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците. 5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 4.Видно е, че за класификацията на отпадъците са приложими разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. В допълнителните разпоредби на същия са дефинирани понятията за отпадъци, както и за битови, производствени, строителни и опасни такива. По силата на § 2, ал. 1 от ДР на Закона за движение по пътищата снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. В т. 7 от становище изх. № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на Министъра на финансите е посочено, че при доставки на отпадъци от черни и цветни метали (отпадъци по смисъла на ЗУО) е приложима системата на “обратно начисляване”. Определението на понятието “отпадъци от черни и цветни метали” е дадено в т. 13 от ДР на ЗУО. Като такива се третират технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Следва да се има предвид, че схемата за обратно начисляване представлява изключение от общото правило. Когато получателят по горепосочените доставки не е регистрирано по ЗДДС лице данъкът върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът следва да начисли данъка на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС като издаде данъчен документ (фактура/известие), в който посочи данъка на отделен ред, включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка – декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период. Схемата на т.нар. “обратно начисляване” на ДДС означава данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено понезадължено по закона лице (чл. 82, ал.5 от ЗДДС). Данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице. Следователно, ако получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, доставчикът следва да издаде фактура, която трябва да съдържа реквизитите по чл. 114, ал.1 от ЗДДС и чл. 78. ал. 1 от правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 163в от ЗДДС във фактурата като основание за неначисляване на данък трябва да бъде вписан следният текст: “чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС”. Фактурите се отразяват в дневника за продажбите, като данъчната основа на доставка се вписва в колона № 11, а в колона № 12 не се посочва размер на данъка. При продажбата на бракувания актив разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС вьв връзка с ал. 3 от същата правна норма е несъотносима. Това означава, че когато получателят по доставката не е регистрирано по закона лице, ЕТ е задължен да начисли ДДС, който не следва да се приспада от начисления при корекцията данък.

Данъчен кредит при бракувано МПС за скрап

септември 11, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период /чл. 79, ал. 4 от ЗДДС/. Независимо от разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното облагане /ЗКПО/, лицето дължи данък в размер, определен по съответните формули на ал. 6 от същата правна норма. Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби. На основание чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина”. Предвид описаната фактическа обстановка в случая не са налице обстоятелствата, визирани в чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, поради това при бракуване на МПС-то следва да се извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 6 от ЗДДС в срока по ал. 4 от същата правна норма.

Кола за скрап : Мицубиши Колт

август 6, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Мицубиши Колт
двигател +
скоростна кутия кг. 144
ходова част кг. 12
джанти кг. 22
общо дебело 178
тънко/купе 440
цяла кола 840
цветно 15
неметали и гуми 99
маса за цена 741
актуална цена/тънко 0.48
стойност на колата 355.68
10% от цената 35.56
стойност за клиента 320.12

Кола за скрап: Мазда 929

август 4, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Mazda 929
двигател +
скоростна кутия кг. 164
ходова част кг. 208
джанти кг. 22
общо дебело 394
тънко/купе 440
цяла кола 890
цветно 16
неметали и гуми 30
маса за цена 860
актуална цена/тънко 0.48
стойност на колата 412.8
10% от цената 41.28
стойност за клиента 371.52

Кола за скрап : Москвич Алеко

юли 19, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Москвич Алеко
двигател +
скоростна кутия кг. 129
ходова част кг. 120
джанти кг. 22
общо дебело 271
тънко/купе 430
цяла кола 1042
цветно 31
неметали и гуми 310
маса за цена 732
актуална цена/тънко 0.45
стойност на колата 329.4
10% от цената 32.94
стойност за клиента 296.46

Принудително репатриране на стари коли

юли 9, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Район „Западен“ - гр.Пловдив, започва принудително репатриране на изоставени стари автомобили, които се намират на терени общинска собственост. Ще бъде сформирана комисия, която ще опише колите, които на пръв поглед са безстопанствени. За всяка една от тях ще бъде изготвен констативен протокол, в който ще се опише външния вид на колата на база визуалния контакт и ще се направи опит да се открие собственикът й. Ако такъв не бъде установен, той ще бъде издирван по регистрационните номера на колата в КАТ.

На самия автомобил ще бъде залепен специален стикер с всички данни и предписания за преместване на практически излязлото от употреба МПС. На собственика ще се даде 14-дневен срок сам да вдигне и премести колата си в частен имот или да я предаде за скрап. След това автомобилът ще бъде принудително репатриран от служители на районната администрация на отредените за това места.

Кола за скрап : Лада 2103/1500

юли 7, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Лада / 2103/1500
двигател +
скоростна   кутия кг. 149
ходова част   кг. 148
джанти кг. 22
общо дебело 319
тънко/купе 470
цяла кола 960
цветно 31
неметали и   гуми 140
маса за цена 820
актуална   цена/тънко 0.45
стойност на   колата 369.00
10% от цената 36.9
стойност за   клиента 332.10

Следваща страница »