"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търг за продажба на скрап от черни цветни метали

септември 25, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 290 по точка 1/ 19.09.2014г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от цветни метали.

Търгът ще се проведе на 07.10.2014 г. от 13:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Продажба на скрап от цветни метали: 293 811.85 лв. (двеста деветдесет и три хиляди осемстотин и единадесет лева и осемдесет и пет стотинки);
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Продажба на скрап от цветни метали: 5 000,00 лв. (пет хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД “Общинска банка” AД, финансов център “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в “Общинска банка” AД,  клон “Денкоглу”, разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 06.10.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 06.10.2014г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

OЦК : Търг за жп цистерни

август 8, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Обявиха още един търг за разпродажба на имущество на ОЦК Кърджали. Частен съдебен изпълнител е насрочил за 30 август публична продан на 49 жп цистерни на бившия металургичен комбинат. Искът е заведен от кредитори на ОЦК. Продаваните цистерни са с начална цена от 20 хил. до 43 хил. лв., а общата им стойност е над 1,7 млн. лв. През 2012 г. и началото на 2013 г. бяха продадени сгради и движими имущества от заводското оборудване на ОЦК за над 18 млн. лв., чийто собственик стана фирма ”Хармони 2012″.

Търг “Продажба на скрап от черни и цветни метали и пластмаси”

февруари 5, 2013 от  
Публикувано в Скрап България


 

Във връзка с избора на фирма за изкупуване на отпадъци от фирма ФЕРМАТА
АД – Пловдив ,
Моля да ми изпратите оферти за изкупуване на:
- черни метали – приблизително количество 5т на месец /основно бракувани
ножове от кутер машини, решетки и ножове от волф и обезкостяващи машини,
бракувани палетни колички, нарязани тръби, кранове, профили от стелажни
системи и др./
- цветни метали – приблизително количество 1т /топлообменници от
хладилни инсталации- изпарители, кондензатори- с медни тръби и
алуминиеви ламели нанизани на тръбите, шини алуминиеви от елтабла и др./
- пласмасови изделия – приблизително количиство – 300 кг/месец /колела
полиамидни, ленти транспортни текстилни и др, уплътнения силиконови за
хладилни врати , РВЦ ленти прозрачни 200х2 за завеси на врати/.
Имаме количества излезли от употреба луминисцентни лампи. Те се водят за
опасни отпадъци. Имате ли лиценз за обслужване на такива отпадъци. Моля
за оферта за сключването на договор и цена за извозването на вредните
отпадъци.
Офертите очакваме на e-mail : sklad_techno@bella.bg Светлозар Банков

Топлопровод за скрап

януари 5, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Неизползван топлопровод, свързвал преди години пароцентралата на фармацевтичния завод с жилищен комплекс “Орел” в Разград, отива за скрап. Общината обяви, че ще продаде на търг металните тръби, дълги 1,3 км. Желаещите да спечелят от железата ще наддават над първоначалната цена от 74 000 лева, съобщиха от кметството. Топлопроводът от години не е в експлоатация. Централата, която го захранваше, вече не съществува. Тръбите обаче продължават да корозират под открито небе. С планираната продажба местната управа иска да вкара в хазната приходи, обясни зам.-кметът Ценка Таракчиева.

Търг за продажба на цветни метали(кабели)

август 9, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Въз основа на решение на Управителния Съвет от 31.07.2012 г. ЧЕЗ Разпределение България АД обявява търг за продажба на отпадъци от цветни метали в кабели 110 КВ

 

Документацията за участие в търга може да се закупи всеки работен ден от 07.08  до 13.08 2012 г. включително, от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес гр. София, бул. Европа №2.

Специфични изисквания към участниците в търга:

·      да притежават разрешение за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г

·      Допустимо е участникът да притежава лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ (отпадъци от черни и цветни метали), издаден по реда на отменения Закон за управление на отпадъци, до 6 месеца от влизане в сила на новия ЗУО ( до 13 януари 2013 г.) или до произнасяне на компетентния орган (при положение, че фирмата в рамките на този 6-месечен гратисен период е подала заявление за разрешение съгласно новия ЗУО).

Депозит за участие в размер на 10 000 лева

Офертни цени равни или по-високи от минималните съгласно документацията.

Краен срок за подаване на оферти по търга – 16.00 часа на 14 Август 2012 г.

Лице за контакт: Николай Николов тел:  02/8958915