"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Нелегален търговец

май 29, 2013 от  
Публикувано в Mix News

Нерегламентирано изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали било установено в Ловеч, съобщават от областната дирекция на полицията. Това е станало при проверка от полицейски служители на пункт за изкупуване на черни и цветни метали. Констатирано било, че липсва необходимото разрешение за тази дейност. На мястото били открити 22 кг алуминиеви отпадъци, 21 кг медни отпадъци и 480 кг отпадъчно желязо – общо 523 кг отпадъци от черни и цветни метали.Те били иззети, както и други доказателства за търговската дейност. По случая е образувано досъдебно производство.

2012 година – 55 260 автомобила за скрап

април 28, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

55 260 стари коли са отишли за скрап през 2012 г. Броят им спрямо 2011 г. намалява със 7012. Регистрираните автомобили са 220 551. Наредба на екоминистерството предвижда през 2015 г. поне 85% от теглото на старите коли за скрап да бъде рециклирно. За тази година дружествата за колективно оползотворяване на трошките, вносителите и производителите трябва да рециклират минимум 84-93% от теглото на старите коли. Броят на колите ще се определя всяка година. Той ще зависи от пуснатите на пазара автомобили и върнатите в последните 5 г. Над 10 млн. тона пък са събраните стари акумулатори през 2012 г. Отделно над 26 млн. тона гуми са били пуснати на пазара през 2012 г., като от миналата година всички сервизи са длъжни да приемат износените безплатно. Тази година гумаджиите трябва да рециклират 10% от количеството, което пускат на пазара, а до 2020 г. – 65%.

Автомобил без тех.преглед 2 години отива за скрап

януари 10, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Автомобил, който повече от 2 години не е минавал технически преглед, ще се води излязъл от употреба и трябва да бъде предаден за скрап. Това гласи наредбата на екоминистерството за излезлите от употреба моторни превозни средства, която правителството одобри вчера.

Собствениците на коли, които вече не са в движение, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване, пише още в документа.

За излезли от употреба коли ще се приемат тези, които са с прекратена регистрация след изплатена тотална щета, както и возила, които не са минали технически преглед повече от 2 години и са изоставени по тротоари и градинки.

Кметовете се задължават да събират тези стари и изоставени от собствениците им автомобили на определени за целта места. А лицата, които пускат коли на пазара, трябва да осигуряват за своя сметка събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба. Те трябва да изградят и компютърна информационна система за отчитане на пуснатите на пазара автомобили.

Междувременно от Столична община съобщиха, че миналата година частни фирми са вдигнали 79 трошки изоставени по улиците и тротоарите.

Те са закарани на площадки за временно съхранение. Най-много коли са вдигнати от централните райони „Изгрев”, „Лозенец” и „Средец”, където има и големи проблеми с паркирането. За сравнение през 2011 г. са прибрани 96.

Кола за скрап : Мицубиши Колт

август 6, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Мицубиши Колт
двигател +
скоростна кутия кг. 144
ходова част кг. 12
джанти кг. 22
общо дебело 178
тънко/купе 440
цяла кола 840
цветно 15
неметали и гуми 99
маса за цена 741
актуална цена/тънко 0.48
стойност на колата 355.68
10% от цената 35.56
стойност за клиента 320.12

Кола за скрап: Мазда 929

август 4, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Mazda 929
двигател +
скоростна кутия кг. 164
ходова част кг. 208
джанти кг. 22
общо дебело 394
тънко/купе 440
цяла кола 890
цветно 16
неметали и гуми 30
маса за цена 860
актуална цена/тънко 0.48
стойност на колата 412.8
10% от цената 41.28
стойност за клиента 371.52

Кола за скрап : Москвич Алеко

юли 19, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

марка Москвич Алеко
двигател +
скоростна кутия кг. 129
ходова част кг. 120
джанти кг. 22
общо дебело 271
тънко/купе 430
цяла кола 1042
цветно 31
неметали и гуми 310
маса за цена 732
актуална цена/тънко 0.45
стойност на колата 329.4
10% от цената 32.94
стойност за клиента 296.46

Организациите по оползотворяване

юни 27, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Депутатите вчера решиха и организациите за оползотворяване да представят банкови гаранции от 1 млн. лв., за да получат разрешение за работа. Същата сума ще трябва да осигуряват и фирмите, които рециклират стари коли и ел. оборудване. Средствата от гаранцията ще се усвояват частично при неизпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране, заложени в закона. При отнемане на разрешението екоминистерството ще може да получи цялата сума.

Изграждане на център за разкомплектоване

май 31, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

„ФАРА МЕТАЛ“ ООД, ГР. РАЗЛОГ, ул. „Баница” № 5

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на ИУЕЕО и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в ПИ с идентификатор №61813.750.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, местност „Гарата“, ул. „Промишлена зона“, гр. Разлог,  община Разлог, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на ИУЕЕО и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в ПИ с идентификатор № 61813.750.5200, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, е ново, включено е в обхвата на  т. 11, буква “д” на Приложение № 2  на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста на ЗООС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Приемаме представената документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001021 «Река Места» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата  за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона» BG0001021 «Река Места».

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог.

Пазарите на скрап

април 8, 2012 от  
Публикувано в Скрап Света

В първата седмица на април ,офериране  на сделки към турски заводи- производители на стомана имаше от  европейски и американски доставчици на скрап. Въпреки, че не заради осезаемата промяна в търсенето на вътрешния пазар в Турция ,заводите  са доказали интерес да  се увеличи изкупуването, тъй като търсенето от Ирак и африканските страни продължава да бъде силно.

Средиземноморските заводи в Италия и Испания разчитат до голяма степен на търсенето от страните о в Северна Африка, които водят до засилено потребление на скрап от местни източници.

Доставчици от САЩ са категорични, също и за растящото потребление в Турция, въпреки намаляването на нивото на вътрешния пазар там.

Тъй като скрап доставчицитве успяват да получат договори на  нови цени, те планират да се придържат към възходящата ценова стратегия и  през април.

Нивата на резервациите за HMS 1 & 2, (80:20) се изкачха от 3 щатски долара на тон до 9 на тон през последната седмица , до 454 USD за тон с произход от САЩ  и от 437 USD за тон до 445 долара за тон за европейски произход. Но турските заводи проявяват интерес и към руските източници –   от USD 430 за тон до 440 долара за тон, на CNF Турция за скрап A3, от където и сроковете за доставка са по-кратки.