"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Отчет за проверките и глобите на РИОСВ

март 27, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

1942 проверки на 1678 обекта са извършили експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) през януари и февруари. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 963 предписания. Съставени са 122 акта, от които 15 за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 124 наказателни постановления на стойност 491 300 лева. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионни норми и ограничения са наложени 34 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са над 463 400 лева, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции от началото на годината са проверки за нарушения приизвършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци. РИОСВ-Бургас е санкционирала с 30 000 лв. фирма „Нита” ЕООД за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без разрешително и с по 7000 лв. „Марсиани” ООД  и „Фри” ЕООД за извършване на дейности с излезли от употреба МПС без разрешително.Санкция от 7000 лв. е наложена на община Несебър за неспазване на технологията за депониране.

С по 10 000 лв. са глобени от РИОСВ-Русе кметовете на общините Ветово и Ценово за неосъществен контрол при образуване на нерегламентирани сметища на територията на общината, а кметът на община Суворово е глобен с 3000 лв. от РИОСВ-Варна, за неизпълнено предписание за почистване на замърсени земи с отпадъци.

От РИОСВ – Перник са издадени 11 наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкциина обща стойност 86 000 лв. С по 30 000 лева са санкционирани „Стийл Трейд 11″ ЕООД, гр.Перник за приемане от физически лица на отпадъци, които не са битови и представляват ЖП елементи и на „АЛКОСТИЙЛ” ЕООД, гр.Перник за приемане на отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произход.

За същия период от РИОСВ – Пловдив са издадени 11 наказателни постановления, като с тях са наложени  имуществени санкции на обща стойност 72 400 лв.Община Карлово е санкционирана с 30 000 лв. за ненаправени две поредни месечни отчисления според изискванията на Закона за управление на отпадъците, с по 7000 лева – „Либхер – Хаусгерете Марица” ЕООД за дейност по третиране на отпадъци без необходимия регистрационен документ и на „Хефти Металс” ЕООД за неизпълнени условия, определени в разрешителното за дейности с отпадъци.

От РИОСВ-Русе с по 10 000 лв. са санкционирани „Рой БС” ООД, гр. Русе за осъществен внос на текстилни отпадъци без предварителна нотификация и „Рейнбоу Тур 2″ ООД, гр. Свищов за това, че дружеството няма договор за приемане на отпадъци.

Месечна санкция от 2170 лева е наложена от РИОСВ-Смолян на „Рудметал” АД за замърсяване на река Елховска от дейността на рудник „Димов дол”. За изпускане на непречистени отпадъчни води от дейността на предприятие за производство на индустриални батерии и акумулатори, от екоинспекцията в Шумен е наложена еднократна санкция от 3 350 лв. на „ЕнерСис” АД, гр. Търговище.

100 000 лв. е общата стойност на наложените имуществени санкции през януари и февруари за неспазване на условия от издадените комплексни разрешителни.  20 000 лева е санкцията, наложена от РИОСВ-Пловдив на „Монди Стамболийски” ЕАД и 10 000 лв. на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка в с. Цалапица. За същото нарушение РИОСВ-Стара Загора е санкционирала с 15 000 лева „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД с. Ковачево, община Раднево, РИОСВ -Хасково с 15 000 лв. – „Неохим” АД, гр. Димитровград, РИОСВ – Благоевград с 10 000 лв. – община Петрич, и РИОСВ-София с 20 000 лв. – „Чистота Искър” АД и  10 000 лв. – „Топлофикация София” ЕАД.

Започва дело срещу ЗУО

януари 28, 2013 от  
Публикувано в Скрап България

Дело срещу текстове от закона за управление на отпадъците е образувал Конституционният съд на 15 януари, съобщиха от Българската асоциация по рециклиране (БАР).

Искането на  61 депутати от 14 ноември миналата година е срещу промените от 13 юли 2012 г., влезли в сила от 1 януари.

Според един от атакуваните текстове при нарушение е предвидено отнемане на банковата гаранция от 1 млн. лв. със заповед на екоминистъра независимо от обжалването на заповедта, законът не предвижда и връщане на лихвите.

Задължението за общините с население над 10 хил. жители да организират площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата пък било неравнопоставено положение между общините.

Атакувано е изискването магазини, производствени, стопански и административни сгради да събират отделно отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали само за общините с население над 5000 жители. Според този текст голям завод в малка община ще бъде освободен от задължението, а павилион от 10 кв. м в голяма община – не.

Друго противоречие имало при безкасовото плащане само за сделки с отпадъци от черни и цветни метали. Противоречието е в два равнопоставени по сила закона – за отпадъците и за плащанията в брой, който регламентира безкасово плащане за сделки над 15 хил. лева.

По данни на БАР, чийто председател е Борислав Малинов,  38 от 52 организации по оползотворяване и рециклиране на отпадъци са подали заявление за разрешително до 14 януари, когато изтече срокът.

Необходими документи за търговия със скрап

август 19, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Необходими документи за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)

 

За извършване на дейностите по третиране на ОЧЦМ в зависимост от конкретния вид дейност се изисква:

 • разрешение, издадено от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват дейностите или
 • комплексно разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Притежателите на лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ТДОЧЦМ), издадени по отменения ЗУО от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случай, че желаят да продължат да извършват дейности с ОЧЦМ в зависимост от конкретния вид дейност, която извършват, следва да подадат заявление за издаване на едно от посочените по-горе разрешения в срок до 12.01.2013 г.

Ред за издаване на разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ

  1. Заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ се подават до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. Ако една фирма извършва дейности на повече от една площадка в заявлението се включват всички площадки. Ако дадена фирма притежава няколко площадки, които са разположени на териториите на различни РИОСВ, заявления се подават до директора на всяка РИОСВ по отделно. В този случай фирмата ще притежава толкова разрешения, колкото е броят на РИОСВ, на чиито територии се извършват дейностите. Разрешенията се издават от директора на всяка РИОСВ по отделно за всички площадки на територията на съответната инспекция. 2. В случай, че дадена фирма извършва освен дейности с ОЧЦМ и дейности с отпадъци, които подлежат на регистрация (с изкл. на дейностите по събиране и транспортиране по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО), при желание от нейна страна същите могат да бъдат включени в разрешението, което отменя изискването за регистрация. 3. Ако дадена фирма извършва дейности по събиране и транспортиране на отпадъци то задължително следва да се регистрира и да получи отделен регистрационен документ за това. Регистрацията в този случай се извършва от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя. 4. За издаване на разрешение за дейности с отпадъци към заявлението до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите се прилагат следните документи:

 • документ за платена такса;
 • удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения;
 • описание на метода за третиране на отпадъците;
 • проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
 • декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла ЗУО с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
 • оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план и оригинал или заверено от компетентния орган копие – извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че е разположен на територия, за която съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанище за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обект на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;
 • заверено (от заявителя “вярно с оригинала”) копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота (скица на имота, показваща собственика на имота), издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
 • банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и се издава от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции. Чрез банковата гаранция банката гарант се задължава при първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите. Банковата гаранция се предоставя за едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й, като остава валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността. Банковата гаранция се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява при:

- отнемане на разрешението – в пълен размер; – наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, която не е заплатена доброволно – до размера на вземането; – установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в несъответствие с изискванията по чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗУО и/или заличаване на площадката по чл. 75, ал. 3 от ЗУО – до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка.

 

Изисквания за извършване на дейности по третиране ОЧЦМ

 1. Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. Техническите изисквания към гореспоменатите площадки се определят в наредба на министъра на околната среда и водите, съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на здравеопазването и в наредбите за съответния вид масово разпространени отпадъци. 2. В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата за класификация на отпадъците. 3. Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на една година. 4. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор. Тези отпадъци се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ. 5. От 13.07.2014 г. разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път. 6. Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход на площадки, осигурени от кметовете на общини или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните. Тези площадки се осигуряват в срок до 12.07.2014 г. До тогава физическите лица могат да предават ОЧЦМ с битов характер при наличие на декларация за произход само на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. До 12.01.2013 г. физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер и на лица, притежаващи лицензия за ТДОЧЦМ, издадена по отменения ЗУО от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Валидност на лицензите за ТДОЧЦМ, издадени по реда на отменения ЗУО

 

 • ако фирмата, притежател на лиценза в срок до 12.01.2013 г. е подала заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ, лицензът важи до произнасяне на компетентния орган по подаденото заявление;
 • ако фирмата, притежател на лиценза не е подала заявление, лицензът важи до 12.01.2013 г. включително. В този случай, в срок до 12.04.2013 г., притежателят на лиценза е длъжен да преустанови дейността, да реализира наличните количества ОЧЦМ и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

 

Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби

  Принудителните административни мерки и административнонаказателните разпоредби са разписани в глава шеста на ЗУО.

Проверки в Горна Оряховица

август 13, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Три пункта за изкупуване на черни и цветни метали в община Горна Оряховица бяха проверени от РИОСВ и областното полицейско управление.Проверките са по повод сигнали относно нерегламентирана дейност на трите фирми.След проверката два от пунктовете са затворени – това са площадките на ”Надин Комерс” и на “Норд Метали”.Установено е незаконно разкомплектоване на бракувани автомобили и съхраняване на опасни отпадъци.Двете фирми нямат разрешителни за тази дейност и затова дейността им е спряна.

Не са открити нарушения при проверката на третата фирма “Каст Инвест”ЕООД, чиято площадка се намира в Поликраище.

Комплексна проверка на пункт

март 15, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ И СТОПАНИСВАНИ ОТ “ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ“ ООД, ГР.КЮСТЕНДИЛ

В изпълнение на  Заповед № РД-14/02.03.2012 г. на Директора на РИОСВ-Перник на 07.03.2012 г. екип от експерти на РИОСВ-Перник извърши комплексна проверка на площадка за дейности с отпадъци, експлоатирана от “Вторични суровини“ ООД, гр.Кюстендил. Цел на проверката: установяване на съответствие с изискванията на  екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда. Обхват на проверяваните инсталации/дейности: Местонахождението на площадките, собственост на „Вторични суровини“ ООД, е в община Кюстендил: 1. с.Скриняно, община Кюстендил, с обща площ 15 429.62 кв.м. На обекта е изградено панелно покрито хале с площ 1 000 кв.м. Площадката е бетонирана около халето, частично оградена, осигурена е нощна охрана. 2.  гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”Ропотамо” с площ 4 488 кв.м. Имотът включва следните подобекти:административна едноетажна сграда /около 50 кв.м./, съблекални, закрити складови помещения с обща площ около 200 кв.м., навес за престой на товарни автомобили и асфалтирано дворно място. Площадката е електрифицирана, водоснабдена, с изградена площадкова канализа- ция, включена в градска канализационна мрежа, заградена, осветена и асфалтирана, охраняема със СОТ, с осигурен входящ контрол и 24-часово видеонаблюдение с 4 бр. камери. При проверката се извърши оглед на двете площадки на дружеството. На площадката в с.Сриняно «Вторични суровини» ООД, гр.Кюстендил не извършва дейности с отпадъци. Дружеството извършва дейности по събиране, съхраняване /с кодове R13 и D15/ и транспортиране на отпадъци на втората площадка в гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”Ропотамо”. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 1. Компонент Води: 1.1.  Източник на водоснабдяване:  Водоснабдяването за питейно-битови нужди е от градската водоснабдителна система на гр.Кюстендил. 1.2.Отпадъчни води: Изградена е канализационна мрежа за битови и дъждовни води, която зауства в градската канализационна система на гр.Кюстендил. 2. Компонент Въздух. Емисии във въздуха: 3.1.Организирани емисии На площадката в гр.Кюстендил  в отделно помещение е монтирано котле тип  „Даконт”  с мощост 24 kW, което се използва за отопление през зимния период. Изградено е едно изпускащо устройство. Използавното гориво е „пелети”. Мощността на котела е под 500 kW и не подлежи на контрол по Наредба 1/2005 г. В момента на проверката котелът не работи и за отопление се използва електроенергия. 3.2.Неорганизирани емисии – няма Площадката е асфалтирана. При проверката не се установи наличие на неорганизирани прахови емисии. 3.3. Озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове – няма 3.4. Миризми Обектът не е източник на неприятни миризми. 3. Фактор Химични вещества: Дружеството е потребител  по веригата  на химични вещества и смеси  – използва се технически газ /кислород/ за рязане на метален скрап. В момента на проверката на площадката се съхраняват 15 бр. газови бутилки. При проверката не са представени информационни листове за безопасност /ИЛБ/. 2 Дейността на дружеството не  попада в Приложение № 1 от Регламент № 166/2006 г. и не е необходимо да докладва в интегрираната информационна система /ЕРИПЗ/. 4. Фактор Отпадъци: При огледа на площадките в с. Скриняно и гр.Кюстендил се установи: На площадката в с.Скриняно е монтирана балираща преса за неопасни отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от територията на община Кюстендил, която е собственост на  “Вторични суровини“ ООД и се експлоатира от  лицензирана фирма съгласно сключен договор. На площадката в гр.Кюстендил, кв.”Изток”, ул.”Ропотамо” в момента на проверката на открито се съхраняват следните неопасни отпадъци: отпадъци от плоско стъкло и стъклени опаковки, поставени в открити метални контейнери; излезли от употреба автомобилни гуми, подредени на открита площ; метален контейнер с метални стружки; метални контейнери, пълни с пластмасови кутии и части от електронно оборудване /от стари компютри/; метален скрап /разрязано купе от излязло от употреба моторно превозно средство /ИУМПС/ и счупени нафтови печки/, лежащ непосредствено до контейнерите с пластмасови части; две стари домашни автоматични перални машини и два бойлера, складирани до металния скрап. Под навеса зад административната сграда в картонени опаковки се съхраняват събрани от юридически лица не по-малко от 50 бр. излезли от употреба флуоресцентни осветителни тела /опасен отпадък с код 20 02 21*/. В закрито складово помещение се съхранява излязло от  употреба неразкомплектовано електронно и електрическо оборудване с код 16 02 13*, представляващо копирни машини, компютри и монитори. Те са събрани от юридически лица и държавни администрации през 2011 г., за което са  представени сключени договори.  До момента тези отпадъци не са предавани за последващо третиране на лицензирани фирми. На площадката в гр.Кюстендил „Вторични суровини“ ООД извършва дейност по съхраняване на горепосочените опасни и неопасни отпадъци като операция по оползотворяване с код R13 съгласно §1, т.17 и като операция по обезвреждане с код  D15 съгласно §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на ЗУО без наличието на издадено разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ДВ, бр.86 от 2003 г./ от Директора на РИОСВ-Перник. Дружеството извършва периодично при необходимост рязане на метален скрап с оксижен. Отпадъците, които нямат опасни свойства, се събират  и  разделят на площадката, временно се съхраняват по видове на определени места и/или в подходящи контейнери до предаването им за последващо третиране. Дружеството е осигурило безопасно съхранение на отпадъците.  Събраните количества производствени и опасни отпадъци на площадката на “Вторични суровини“ ООД за 2011 г. са предадени за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешения и лицензи, издадени по реда на ЗУО без сключени писмени договори. При проверката са представени фактури за предадени количества от метални и хартиени отпадъци. Количествата на събираните отпадъци от други лица се документират по кодове в 10 бр. отчетни книги, заверени от РИОСВ-София и представени при проверката. Отчетните книги не са  изготвени по образец № 3 към чл.6, т.1 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности /ДВ, бр.95 от 28.09.2004 г./. Книгите се водят редовно със записи по дати от 2003 г. за събраните отпадъци до днешна дата. Дружеството е представило годишен отчет по отпадъци по реда на горепосочената наредба в РИОСВ-Перник в нормативно определения срок с вх.№ 26-00-464/24.03.2011 г. До момента на проверката на „Вторични суровини” ООД не са налагани глоби и санкции за неспазване на нормативните изисквания по отношение на опазване на околната среда. За установените несъответствия с нормативни изисквания на екологичното законодателство по време на проверката към дружеството ще бъдат предприети предвидените административно-наказателни мерки. Дадено е 1 предписание на основание от Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС -ДВ, бр.10 от 2000 г./.