"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Търг ( склад за отпадъци от черни и цветни метали )

юли 7, 2017 от  
Публикувано в Скрап България

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1175/12.06.2017 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 11-04/17 от 04.04.2017 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 182,00 кв. м“, с местонахождение гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, в района на жп гара Монтана /ПИ 48489.5.103 по КК и КР на гр. Монтана/, за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 14.08.2017 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 09.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в ПОЩЕНСКА БАНКА, КЛОН ВРАЦА, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF.

Тръжни документи за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.08.2017 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието – банка ПОЩЕНСКА БАНКА, КЛОН ВРАЦА, IBAN BG71BPBI88981230024872, BIC BPBIBGSF до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 07.08.2017 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.08.2017 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.08.2017 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 – Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.

Индия и Турция.Цени на скрап.16.02.2015

февруари 16, 2015 от  
Публикувано в Скрап Света

Контейнерните  цени  на скрап за индийския внос паднаха с $ 25 за тон до 282 $ за тон CFR Nhava Sheva порт , тъй като местната скрап  заедно с китайските и руски полуготови материали продължава да оказва натиск върху вноса на скрапа.

Въпреки голямото  поевтиняването тази седмица повечето пазарни участници очакват да видят допълнителен спад  през март, преди да стигнат цените  до дъното и вноса да тръгне малко по-свободно.

Министерството на Промишлеността на Индия   представи предложение  за реорганизацията на стоманата и суровините мита,според което ще има  задължение от 2,5%  за вноса на стомана и скрап.

 

Турските  HMS  вносни цени на 80:20 скрап (CFR Искендерун Port, Турция) рязко спаднаха с $ 10 на тон от седмица по-рано, до $ 247 .

Скрап-търговията отново беше в конфликт над ценообразуването. Нямаше  никакви приемливи оферти и заводите не купуваха.

Въпреки съобщенията ,че цените ще паднат под $ 245  нямаше търговски индикации за сделки.  $ 245-250 изглежда е нивото, на което скрап доставките ще се задържат .

Крадци на скрап спряха тока на Македония

април 22, 2014 от  
Публикувано в Mix News

Неизвестни до момента крадци на желязо извадиха от строя 30-метров стълб от далекопровода България – Македония край Бобов дол, което доведе до спиране на износа на ток за западната ни съседка.

За инцидента потвърди шефът на областната дирекция на полицията в Кюстендил Елиан Стамболийски, но отказа подробности.

Инцидентът е станал в петък. Злосторниците срязали и отмъкнали носещи болтове в основата на стълба.

Тежката конструкция се наклонила, но се задържала за проводниците, по които тече 400 киловолта напрежение.

Контролните уреди засекли “аварията” по далекопровода и диспечерите спрели тока.

Нарязаният стълб е демонтиран и веднага на място е изпратен екип да възстанови електроподаването. Заради обилните валежи обаче работата на техниката била затруднена, булдозери трябвало да прокарат допълнителен път.

Докарали и 90-тонен кран, с който да се постави нов стълб, но това до вчера не беше станало. Електроподаването за Бобов дол и селата в района не е спирано.

Полицията има вече насоки, по които работи в търсене на извършителите, каза комисар Стамболийски.

Последиците са могли да бъдат много сериозни, казаха експерти.

Вероятно и загубите, които ще инкасираме заради спряния ток за Македония за тези 3-4 дни, са сериозни, отбелязаха те.

Пазарите на скрап – Индия,Япония,САЩ,Турция

ноември 6, 2013 от  
Публикувано в Скрап Света

Перспективите за индийския пазар  на железен скрап остават несигурни.Търсенето на готови стоманени продукти е по-слабо от очакваното през октомври.Участниците на пазара  очакват тази тенденция да продължи този месец.

Настроения  на търгуващите цветен скрап и по скоро на купувачите се е подобрило на  японския пазар на цветен скрап. Токио Steel Manufacturing,  увеличава своите HMS2 изкупни цени на всичките си  пет  дъщерни дружества.Местните брокери очакват скрап превозите до япоснките заводи да останат стабилеи. Износители, базирана в Чубу, Kансай и Канто, планират да останат на пазара с агресивни ценови позиции през ноември.

Руските  стойностите за 3A- материал , са  по-висока в централните и  южните федерални области. Местните търговци твърдят, че перспективата  е да намалява търсенето през зимата , което може  да ограничи печалбите през ноември. Прогнозите за скрап от  строителния сектор вече са започнали да се влошават.

В САЩ заводите приемат  по-предпазливи кампании  за скрап и други суровини. Брокери очакват вътрешните купувачи на  скрап в началото на ноември  да намалеят заради  студените климатични условия, което затруднява транспортирането и да нарушат потока на суровината към заводите. Износителите,  които са извън източното и западното крайбрежие , предприемат по-агресивни позиции  за ценообразуване в средата на октомври.

Поръчките за скрап  в Турция са  по-малко силни, отколкото през септември.Мениджърите по покупките възобновяват сделките  след Курбан Байрам почивката . Купувачите трудно приемат  цените , дадени от Западна Европа и Северна Америка , с оглед на по-слабото търсене на  вътрешни поръчки за готови продукти и стомана . Местните заводи са  увеличили вътрешните си поръчки през  периода, разчитайки на поръчките от външните пазари на готова продукция.

Тайванските заводи , работещи на  електрически пещи, продължават предпазливата политика на закупуване.  Търсенето на стомана  от строителния сектор е паднало  малко  повече от очакванията на бизнеса. Участниците на пазара са под въпрос относно  устойчивостта на последните котировки за внос на контейнери HMS1 & 2 (80:20)  позовавайки се на слабостта на вътрешното търсенето надолу по веригата на  стомана и продуктите от стомана .

Скрап търг

февруари 10, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

 

Подписаният Иван Рашков Иванов – младши юрисконсулт в отдел „Продажби”, в качеството на провеждащ продажбата, на основание Заповед № РД-09-50/18.01.2012г. на директора на ТД на НАП гр.Пловдив, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.13 и ал. 4 и чл. 10, ал.1, т. 16 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 243, 246 и 251, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

 

ОБЯВЯВА:

Публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 6/2012/П по реда на чл.251 – чл.254 от ДОПК, на вещи и групи от вещи, представляващи земя, сгради и съоръжения, отнети в полза на държавата с влязло в сила на 30.11.2010г. Решение № 141 от 01.08.2008г., по гр. д. 242 по описа за 2007г. на Окръжен съд Кърджали.

 

Оглед на вещите се извършва всеки присъствен ден от 15.02.2012г. до 17.02.2012г. включително, от 10 ч. до 12 ч. и от 14ч. до 16ч. по местонахождение на вещите – град Джебел, обл. Кърджали, Складово-промишлена зона.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на ТД на НАП – гр. Пловдив: IBAN: BG90IORT73753350005000, BIC: IORTBGSF в ТБ Инвестбанк АД гр. Пловдив до 20.02.2012г. включително, за всяка вещ или група от вещи поотделно. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2 от 15.02.2012г. до 21.02.2012г. включително, от 9.30 ч. до 17.00 ч или по пощата за всяка вещ или група от вещи поотделно.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 10:00 ч. на 23.02.2012г. в сградата на ТД на НАП – гр. Пловдив , ул. “Скопие” №106-корпус 2.

Плащането на цената се извършва по посочената банкова сметка, в 7-дневен срок от продажбата след приспадане на внесения депозит.

 

Телефон за контакт: 032/935-142 Иван Иванов

 

Решение № 141 от 01.08.2008г., в сила от 30.11.2010г., по гр. д. 242 по описа за 2007г. на Окръжен съд Кърджали

Стоманено-стъклени оранжерии, попадащи в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20746.502.1248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед РД-18–46/13.07.2010г. на ИД на АГКК

Напълно разушени стоманено стъклени конструкции на площ от 5000кв.м., изцяло пропаднали, с натрушена стъклена част и счупена и изкривена метално скелетна конструкция. Нарушена цялост на основната топлопроводна система на оранжериите. Нарушена цялост на цялата оранжерийна система. 100% неизползваемост. Остатъците от двата броя оранжерии на площ 5000 кв.м. представляват скрап и биха могли да се използват само в това си предназначение – ОТПАДЪЧНО ЖЕЛЯЗО.