"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Писмо от скрап-бранша до Б.Борисов

юли 17, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

“Парадоксалното е, че в България все още не съществуват общински площадки за безвъзмездно предаване на метални отпадъци, което означава, че гражданите вече няма да има къде да предават металните си отпадъци и разделното събиране на този вид отпадък е унищожено към момента”. Това се казва в писмо на пет браншови организации, обединяващи фирмите от рециклиращата индустрия, до председателя на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, с искане за среща във връзка с необходимостта от спешно приемане на промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В писмото петте организации припомнят, че промяната в ЗУО е станала невъзможна, поради гласуването “въздържал се” от страна на депутатите от ГЕРБ, въпреки поетия по-рано ангажимент от страна лично на г-н Борисов за гарантиране на икономическата стабилност и запазването на работните места в сектора. Още повече, че подкрепа за промените е налице и откъм Националното сдружение на общините в РБ.

Отлагането на действието на цитираната разпоредба на ЗУО е от изключително значение, предвид даденото от Вас обещание и поет ангажимент, че законопроектът ще бъде приет, с цел осигуряване на условия за непрекъсваема работа на сектора. Като представители на законно функциониращия бизнес в страната, за нас екологията и опазването на околната среда са основополагащи принципи при извършване на дейността ни, като същевременно целите ни са свързани с развитието ни в една конкурентна пазарна среда“, се казва още в писмото на браншовите организации до Б. Борисов.

Писмото е подписано от Българската стопанска камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на рециклиращата индустрия и ББК “Феникс Ресурс”.

МОСВ нарушава решение на Конституционния съд

април 3, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

АСОЦИАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ (АРИ)

 

 

 

МОСВ нарушава решение на Конституционния съд в Република България

 

Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) ще сезира прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от съответните длъжностни лица

 

 

С решение № 3 от 21.03.2012 г. на Конституционния съд (КС) в Р България е определено за противоконституционно изискването на действащия закон за управление на отпадъците (ЗУО) – площадки за скрап да се разполагат само на територии, определени с „общ” устройствен план. Според мотивите на КС условието за ОУП „създава дисбаланс от конституционна гледна точка и неоправдано се посяга върху правото на свободна стопанска инициатива”, гарантирано от чл. 19 от Конституцията на Р България. Това изискване „надхвърля необходимото и се оказва неизпълнимо в голяма група случаи. Затова и изискването на ЗУО във всички случаи да има Общи устройствени планове е противоконституционно. Достатъчно е да има устройствен план, без да е необходимо непременно той да е общ”, пише още в мотивите на КС. По-конкретно КС счита, че нормативното изискване за ОУП води до неравноправно и дискриминационно третиране на стопанските субекти –  „има привилегировани стопански субекти – тези, чиито площадки са изградени при съществуващ и в действие общ устройствен план, и непривилегировани, чиито площадки се намират в селища, в които не са приети общи устройствени планове, а всички правни субекти, вкл. и държавата и общините, са равнопоставени при упражняването на частната собственост.”.

Предложението на МОСВ за нова редакция на чл. 38, ал. 1 от проекта на нов закон за управление на отпадъците, който се гледа на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) в Народното събрание, запазва неравноправното и дискриминационно третиране на икономическите субекти. Предложеният от МОСВ текст влиза в пряко противоречие с Решение № 3 от 21.03.2012 г. на КС и на практика запазва изискването за Общ (или аналогичен на него) устройствен план. Според предложението на МОСВ – площадките за скрап ще могат да се разполагат единствено на територии, за които са допустими производствени и складови дейности съгласно:

-          Общ устройствен план, приет по ЗУТ (според данни на МРРБ броят на тези планове в България е едва 34);

-          териториалноустройствен или общ градоустройствен план, приети по реда на ЗТСУ, които запазват действието си съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ (броят на тези планове според МРРБ е 76, като 75 % от тях са с изтекъл прогнозен период);

-          план за регулация и застрояване, обхващащ цялото населено място и изпълняващ ролята на ОУП по чл. 103, ал. 5 от ЗУТ (към настоящия момент няма данни за наличието на такива планове на територията на България).

С направеното предложение МОСВ на практика не внася никаква промяна в съществуващото положение, тъй като това са плановете, които и понастоящем се приемат от контролните органи за изпълняващи изискването за общ устройствен план. Проблемът е, че такива планове съществуват едва на 1/3 от територията на България и именно тази прекомерна рестрикция е санкционирана от Конституционния съд. Конституционният съд е отчел още, че прилагането на изискването за ОУП или аналогични планове ще доведат до закриване на 1900 от 2300 площадки за скрап и те ще могат да съществуват едва в 33 % от общините в България. Според КС подобно нормативно изискване нарушава условията за балансирано развитие на отделните райони в страната, гарантирано от чл. 20 от Конституцията на Република България.Собствениците на площадки са поставени обективно в невъзможност да изпълнят законовите условия, ако няма ОУП. Тази невъзможност е ясно съзнавана и целена (видно от мотивите и обсъждането на законопроекта), което именно прави диференцирания подход тенденциозен и неконституционосъобразен”, се казва още в решението на Конституционния съд.

Според Закона за конституционния съд (ЗКС) „актовете на съда са окончателни” (чл. 14, ал. 5 от ЗКС), а „решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани” (чл. 14, ал. 6 от ЗКС). Съгласно чл. 7 от Конституцията „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”. Представителите на бизнеса ще поискат обезщетение за причинените щети и пропуснати ползи от незаконосъобразните действия на държавата, както и ще сезират прокуратурата за откритото потъпкване на Конституцията на Република България и незачитане на решенията на Конституционния съд – един от най-важните институционални гаранти на демократичния и правов ред в България.