"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

Анализ на юридическия екип на АРИ

юни 26, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Относно внесения днес в НС ЗИД на ЗУО: проблемът се състои в следното:

§ 7 от ЗИД предвижда, че в § 35 от ПЗР на ЗУО се заличават думите „чл. 38, ал. 4”  (безкасовото плащане), и „чл. 39, ал. 3” (задължението физическите лица да предават ОЧЦМ с битов характер само на общински площадки). § 35 от ПЗР на ЗУО е разпоредбата, която отлага влизането в сила на чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3. Със заличаване на тези текстове от § 35, проблемните разпоредби ще влязат в сила незабавно, защото отпада основанието за отлагане на влизането им в сила.

Същевременно, § 6 от ЗИД-а прави промяна в § 14 от ПЗР на ЗУО, като се удължава срокът за изграждане на общинските площадки до 31 декември 2015  и се отменя ал. 2, която допускаше до изграждане на общинските площадки физическите лица да предават отпадъците си на лица с разрешение по ЗУО.

Горепосочените промени в ЗУО ще създадат много голям проблем, защото не само се запазва безкасовото плащане и забраната за физическите лица да предават ОЧЦМ с битов характер на частни площадки, но и поставят въпроса къде физическите лица ще предават отпадъците се до изграждането на общинските площадки (срокът е до 31 декември 2015 г.). Това означава, че година и половина физическите лица няма да има къде да предават отпадъците си, защото няма да има общински площадки и ще има забрана за предаването им на частни площадки.

Прави впечатление, че в ЗИД-а липсва разпоредба, която да урежда в какъв срок лицата с разрешения за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и опаковки ще трябва да представят доказателства за банкови гаранции, т.е. да се съобразят с новата нормативна уредба.

Начините да се разреши възникналият проблем са следните:

1. Да се измени § 7 на ЗИД, като се предвиди създаването на нова т. 4 в § 35 със следното съдържание: „§ 35, т. 4. Чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат в сила от 01 юли 2015 г.”

2. Другият вариант е да се направят директно промени в разпоредбите на чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, както следва:

§ 1. В чл. 38, ал. 4 в края на текста се поставя запетая и се добавя „когато стойността на сделката надвишава  500 лв.“

§ 2. В чл. 39, ал. 3 се изменя така:

“(3) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на площадки на лица, притежаващи документ по чл. 35, ал. 1 за дейности с ОЧЦМ или безвъзмездно на площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 и чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини.”

3. Следва да се добави и разпоредба, предвиждаща напрамер 6-месечен срок за представяне на банкови гаранции, съответно представяне на измени банкови гаранции, за да се съобрази

Становище на Асоциацията на рециклиращата индустрия

юни 13, 2014 от  
Публикувано в Скрап България

Становище на Асоциацията на рециклиращата индустрия

относно

промените в премиите за доставки на метален скрап :

Можете да прочетете писмото, като клекнете на този линк         http://ari.bg/main/show/id/84

 

 

МОСВ нарушава решение на Конституционния съд

април 3, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

АСОЦИАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ (АРИ)

 

 

 

МОСВ нарушава решение на Конституционния съд в Република България

 

Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) ще сезира прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от съответните длъжностни лица

 

 

С решение № 3 от 21.03.2012 г. на Конституционния съд (КС) в Р България е определено за противоконституционно изискването на действащия закон за управление на отпадъците (ЗУО) – площадки за скрап да се разполагат само на територии, определени с „общ” устройствен план. Според мотивите на КС условието за ОУП „създава дисбаланс от конституционна гледна точка и неоправдано се посяга върху правото на свободна стопанска инициатива”, гарантирано от чл. 19 от Конституцията на Р България. Това изискване „надхвърля необходимото и се оказва неизпълнимо в голяма група случаи. Затова и изискването на ЗУО във всички случаи да има Общи устройствени планове е противоконституционно. Достатъчно е да има устройствен план, без да е необходимо непременно той да е общ”, пише още в мотивите на КС. По-конкретно КС счита, че нормативното изискване за ОУП води до неравноправно и дискриминационно третиране на стопанските субекти –  „има привилегировани стопански субекти – тези, чиито площадки са изградени при съществуващ и в действие общ устройствен план, и непривилегировани, чиито площадки се намират в селища, в които не са приети общи устройствени планове, а всички правни субекти, вкл. и държавата и общините, са равнопоставени при упражняването на частната собственост.”.

Предложението на МОСВ за нова редакция на чл. 38, ал. 1 от проекта на нов закон за управление на отпадъците, който се гледа на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) в Народното събрание, запазва неравноправното и дискриминационно третиране на икономическите субекти. Предложеният от МОСВ текст влиза в пряко противоречие с Решение № 3 от 21.03.2012 г. на КС и на практика запазва изискването за Общ (или аналогичен на него) устройствен план. Според предложението на МОСВ – площадките за скрап ще могат да се разполагат единствено на територии, за които са допустими производствени и складови дейности съгласно:

-          Общ устройствен план, приет по ЗУТ (според данни на МРРБ броят на тези планове в България е едва 34);

-          териториалноустройствен или общ градоустройствен план, приети по реда на ЗТСУ, които запазват действието си съгласно § 6, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ (броят на тези планове според МРРБ е 76, като 75 % от тях са с изтекъл прогнозен период);

-          план за регулация и застрояване, обхващащ цялото населено място и изпълняващ ролята на ОУП по чл. 103, ал. 5 от ЗУТ (към настоящия момент няма данни за наличието на такива планове на територията на България).

С направеното предложение МОСВ на практика не внася никаква промяна в съществуващото положение, тъй като това са плановете, които и понастоящем се приемат от контролните органи за изпълняващи изискването за общ устройствен план. Проблемът е, че такива планове съществуват едва на 1/3 от територията на България и именно тази прекомерна рестрикция е санкционирана от Конституционния съд. Конституционният съд е отчел още, че прилагането на изискването за ОУП или аналогични планове ще доведат до закриване на 1900 от 2300 площадки за скрап и те ще могат да съществуват едва в 33 % от общините в България. Според КС подобно нормативно изискване нарушава условията за балансирано развитие на отделните райони в страната, гарантирано от чл. 20 от Конституцията на Република България.Собствениците на площадки са поставени обективно в невъзможност да изпълнят законовите условия, ако няма ОУП. Тази невъзможност е ясно съзнавана и целена (видно от мотивите и обсъждането на законопроекта), което именно прави диференцирания подход тенденциозен и неконституционосъобразен”, се казва още в решението на Конституционния съд.

Според Закона за конституционния съд (ЗКС) „актовете на съда са окончателни” (чл. 14, ал. 5 от ЗКС), а „решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани” (чл. 14, ал. 6 от ЗКС). Съгласно чл. 7 от Конституцията „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”. Представителите на бизнеса ще поискат обезщетение за причинените щети и пропуснати ползи от незаконосъобразните действия на държавата, както и ще сезират прокуратурата за откритото потъпкване на Конституцията на Република България и незачитане на решенията на Конституционния съд – един от най-важните институционални гаранти на демократичния и правов ред в България.

Протестът е срещу монопола в бранша

март 8, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Фирми за изкупуване на черни и цветни метали протестираха в София срещу законопроекта зауправление на отпадъците, който според тях налага държавен монопол в бранша.

„Скрападжиите“ настояват да се промени условието площадки за черни и цветни метали да има само в общини с приет общ устройствен план. Вероятно депутатите ще се съобразят с това предложение на фирмите за изкупуване на скрап, предаде БНР.

Една от промените предвижда гражданите задължително да предават безвъзмездно метали и всички негодни уреди от бита на площадки, които общините трябва да изградят.

„На целия български народ ще му бъде забранено да предава отпадъците си от черни и цветни метали от битов характер, от всякакъв вид на площадки, които останат да работят от нашите. Това не е ли обир на народа от държавата?“, попита председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев.

Той твърди, че по предварителни данни оборотът на рециклиращите фирми за 2011 г. надхвърля 2,5 млрд. лв.

„Не знам как господин Дянков намира това, но ще паднат и приходите в бюджета“, коментира още Иво Георгиев.

Фирмите за изкупуване на черни и цветни метали подготвят съвместни протести с други браншови организации, чиято дейност е засегната от законодателството.

Те ще се обединят около мотото „Не на монополизацията на бизнеса в България“ срещу правителствената политика към малкия и средния бизнес.

„Това всичко е уедряване на бизнеса, всичко е целенасочено“, смята бизнесът с черни и цветни метали.

Организациите ще изпратят писмо и до Европейския парламент, в което ще изразят възраженията си срещузаконите, които създават монопол в страната.

Днешното протестно шествие е четвъртото, организирано от бранша.

Оставки на Ц.Цветанов и Н.Караджова

март 7, 2012 от  
Публикувано в Скрап България

Спешна среща с премиера Бойко Борисов и оставките на министрите Цветан Цветанов и Нора Караджова поискаха от Асоциацията на рециклиращата индустрия и Българска асоциация по рециклиране.

Около 60-70 камиона преминаха протестно от бул. „Ботевградско шосе” през Сточна гара, бул. “Сливница”, Северната дъга на околовръстното и от там ще направят втора обиколка по същия маршрут.

Всички камиони бяха подкрепяни и от лекотоварни автомобили с протестни стикери, „закичени” с български трибагреник.

На много от тях бяха залепени плакати с надписи „България – бунище след новия проектозакон”; „Над 10 000 безработни след 15.02.2011″; „Новият ЗУО = монополизация”; „МОСВ обрича на глад 300 000 души”.

Причината е проектозакона за управление на отпадъците, който според браншовиците налага монопол, като от него се облагодетелстват фирми, близки до властта.

Иво Георгиев поясни, че тези две фирми, които се облагодетелстват с този проектозакон са „Екопак” и „Надин”. Георгиев подчерта, че на този етап диалог с управляващите няма. От комисията по екология били категорични, че няма да отстъпят от законопроекта.

Според представителите на рециклиращата индустрия, действащите вече промени в ЗУО, въвеждащи необосновано рестриктивни изисквания относно разположението на площадките за скрап, ще доведат до закриване на 1900 от общо 2300 площадки. Това означава закриване на 14 000 работни места. Към момента са закрити 452 площадки.

Представителите на бранша са категорично несъгласни с въведената забрана за физически лица да продават възмездно металните си отпадъци, съчетано с монопол на общините, които единствено ще могат да събират и то безвъзмездно тази ценна суровина.

Не са съгласни и с въведеното безкасово плащане, както и с непосилните размери на въведените банкови гаранции за издаване на разрешение за дейности с метални отпадъци.

От двете асоциации са категорични, че всички тези мерки иматпротивоконституционен характер.

Освен среща с премиера и оставките на двамата министри, те настояват за подписване на споразумение за съвместни действия между МВР, МОСВ и двете браншови организации забързо производство срещу нелицензираните пунктове за изкупуване на метали и действия на недобросъвестните търговци, уронващи престижа на целия бранш.

Друго искане е увеличаване на санкциите срещу търговци, нарушаващи със своето поведение добрата търговска практика и етичния кодекс на организациите.

 

 

news.bg