"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори

май 9, 2013, 21:08  

 

ПРОЕКТ!

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

——————————————————————————————————-

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№……………………..

от…………………….. 2013 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 27.12.2012 г. (Обн., ДВ, бр.2 от 2013 г., попр. ДВ, бр.6 от 2013 г.)

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

§ 1. В чл. 28, ал. 3 думите „по чл. 30, ал. 1, буква „б” се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „б””.

§ 2. В чл. 31 се създава ал. 3:

„(3) Броят на местата за поставяне на съдове за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА в системите по чл. 30 се определят спрямо пазарния дял на организацията по оползотворяване на НУБА или на лицето, което пуска на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, и изпълнява задълженията си индивидуално.”

§ 3. В чл. 37 след думите „могат да върнат портативни” се добавя „и/или автомобилни”, а думите „портативни батерии и акумулатори” се заменят с „батерии и акумулатори от същия вид”.

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 32:

„32. „Пазарен дял” е процентното съотношение на количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от съответното лице към общото количество батерии и акумулатори пуснати на пазара в Република България от всички лица.”

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/МАРИН РАЙКОВ/

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

                                                                                                          /РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ/

__________________________________________________________________
                                                                      

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ: 

                                                                                              /КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА/

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПНООП:                                                                                                                                                                     /ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА/

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!