"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

2011 г. – 320 000 тона отпадъци

декември 28, 2011, 12:57  

През отминаващата 2011 г. рециклиращите организации в страната са събрали над
320 хиляди тона отпадъци от опаковки.

Близо 60% от тях или 198 хил. т са изгорени в инсталации за вторична
преработка, което е позволило чрез вторичната им преработка да се спестят
суровини и енергия за производство на други продукти. Това съобщи министърът на
околната среда и водите Нона Кардажова в интервю за БТА.

В количествено изражение ефектът от рециклираните отпадъци означава, че през
следващата година депонираните опаковки ще намалеят със 120 хил. куб. м.

Като припомня ползите, които има за природата вторичната преработка на
пластмасовите опаковки, министър Караджова добави, че през 2012 г. се предвижда
да бъдат спасени от изсичане над 830 хиляди дървета. Значителни икономии ще има
при използването на ел. енергия и питейна вода, необходими за производството на
новите опаковки.

Експертните изчисления сочат, че един тон рециклирана пластмаса спестява
електричеството на едно българско домакинство за две години, а всеки тон
рециклирана хартия спасява от отсичане 13 дървета.

Отделно един килограм рециклирана хартия икономисва харченето на 32 литра
питейна вода, а всеки рециклиран тон хартия спестява 1440 л нефт и 4000 киловата
енергия.

За първи път през 2011 г. организациите по оползотворяване на отпадъци от
опаковки в столицата отчитат по-голяма активност сред хората при разделното
събиране на небиологичната смет.

Над половината от гражадните обясняват, че събират разделно боклуците, а
други 30 на сто смятат, че цветните контейнери не са достатъчно близо до
домовете им, което се явява пречка.

Екоминистърът припомни, че от 1 януари 2013 г. ще бъде въведена прогресивно
увеличаваща се продуктова такса и за по-дебелите найлонови торбички с минимална
дебелина от 30 микрона. Караджова изрази задоволство от положителния ефект,
получен след въвеждането през септември т.г. на подобна такса за по-тънките
торбички.

На въпроса какви ще бъдат приоритетите на министерството на околната среда и
водите през следващата година, екоминистърът обясни, че наред с усвояването на
средствата по оперативна програма „Околна среда“ се очаква да бъде приета и
стратегията за развитие на водния сектор.

„Ще вървим към засилване ролята на държавата и по отношение на собствеността
и контрола, за да бъде защитен публичният интерес в този национално приоритетен
сектор. Моето разбиране е, че трябва така да вложим ресурса, с който
разполагаме, че да има достатъчно количество и гарантирано качество вода за
питейно-битовите нужди на социално поносима цена, а водностопанските отрасли да
се развиват при ефективно и интегрирано управление на ползваните от тях води“,
посочва Нона Караджова.

Самата стратегия ще се внесе за разглеждане  в съвета за развитие към
Министерския съвет през януари, след което ще бъде публикувана, така че всички
заинтересовани страни да се запознаят с нея и да дадат своите предложения,
обясни още министър Караджова.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!