"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Как рециклират в Япония!?

декември 16, 2011, 00:26  

  • Кои от организациите за оползотворяване в Япония имат най-високи резултати и кои са фирмите, които изкупуват събраните опаковки по видове?

Общата практика на рециклиране се извършва чрез консигнация с предварително определена корпорация (Японската асоциация за рециклиране на контейнери и опаковки). Посочената корпорация избира фирма за рециклиране сред предварително регистрирани фирми за рециклиране чрез участие в обществен търг на всяко определено място за складиране в местните общини, използвайки комисиона, платена от посочените фирми, т.е. производители на контейнери и опаковки и фирми, които ги използват.  Назначената фирма за рециклиране транспортира отпадъка до съоръженията за рециклиране от местата за складиране в местните общини и доставя рециклирания продукт за полза на потребителя, след като процесът на рециклиране е приключил. Плащането към рециклиращите фирми от страна на определената корпорация се извършва след като те представят разписка или документ за доставката, издаден от потребителя на рециклираните продукти, удостоверяващи че рециклираният отпадък е бил със сигурност доставен на потребителя. По този начин системата предотвратява депонирането на отпадък без неговото рециклиране. През 2010 г. в Япония има 60 фирми за рециклиране на стъклени бутилки, 52 за рециклиране на PET, 41 за хартия и 74 на пластмаса. Всяка от тези рециклиращи фирми обработва материали, получени от фирми, с които има сключени договори.

 

  • Какъв е дела на отпадъците от опаковки от общия обем на суровините използвани за производство на стъкло, пластмасови изделия, хартиени изделия в Япония?

Рециклираните стъклени бутилки се използват предимно при производството на нови стъклени контейнери (99 %). Рециклираните бутилки от PET служат основно при производството на фибри в текстилната промишленост (52 %), както и за пластмасови листове (38 %) (например кори за яйца). Част от рециклираната хартия се използва като RDF – получено от отпадъци гориво (6 %), но по-голямата част (93 %) се връща в целулозно-хартиената промишленост за производството на картони от хартия.  Рециклираната пластмаса се използва като суров материал предимно за химическата промишленост.

  • Каква е разликата в цената на стъкло/пластмаса/хартия, произведени изцяло от отпадъци и произведени от природни ресурси?

За отделния потребител няма разлика в цената на крайните продукти. Но разделното събиране на контейнери и опаковки е изключено от системата за налагане на потребителски такси. По този начин разделно депонираното стъкло, PET, стоманени кутии и пластмаса се събират безплатно от потребителите. За тях това създава икономически стимул да събират материали за рециклиране разделно от останалия отпадък, който не може да бъде рециклиран, докато за фирмите, събиращи отпадъка за рециклиране, това позволява намаляване на разходите за разделно събиране на полезен материал.

  • Необходимо ли е да се повишат държавните такси за ползване на природни ресурси за да се насърчи събирането и оползотворяването на отпадъци?

Зависи от местната ситуация и местните разходи.  Разходите за рециклиране може да са по-високи в началния етап на изграждане на ориентирано към рециклиране общество, на система за разделно събиране на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, както и на развитието на рециклираща промишленост. По-късно това може да спомогне за намаляване на разходите при разработването на системата и внедряването на нови рентабилни технологии за рециклиране.

В Япония например разходите на съоръженията за рециклиране на PET, хартия и пластмаса са спаднали значително през последните 10 години.

  • Предимствата и недостатъците на депозитната система за събиране на отпадъци от опаковки и какво може да се очаква от прилагането й в България за някои от видовете опаковки – напр. пластмасови и стъклени бутилки?

Системата за депозиране на амбалаж (връщане на пари) за стъклени бутилки е икономически стимул за потребителите да ги отделят от останалия отпадък и да ги връщат в събирателните пунктове. В много държави такива системи работят доста ефективно. Системата трябва да е добре организирана, а разделното събиране на отпадъците за рециклиране трябва да е съпоставено с развиването на рециклираща промишленост за тези материали. В много държави магазините, продаващи напитки в бутилки, са задължени да участват в такава система за депозиране на амбалажа. Някои малки магазини може да имат ограничено пространство за събиране на материали за рециклиране, затова те трябва да бъдат често обслужвани, за да не бъдат затрупани и да не отказват в бъдеще събирането на материалите. Съществуващата рециклираща промишленост трябва да има достатъчен производствен капацитет, за да обработва и продава очакваното количество събрани бутилки. Пътят на рециклиране трябва да е добре организиран от момента на събиране на материалите за рециклиране до продаването на крайните продукти на пакетиращата промишленост. Дефекти в движението на тези материали може да навредят на целия процес на рециклиране.

  • Какъв е напредъка по оползотворяване на строителните отпадъци – има ли въведени инсталации за преработката им и могат ли произведените строителни материали да покрият стандартите за качество?

Оползотворяването на строителните отпадъци в Япония за 2005 г. достига 91 %, 98 % и 99 % съответно за дървесина, бетон и асфалт. Основна роля в рециклирането играе циментовата промишленост.

Бетон: най-разпространеният начин за рециклиране на натрошен бетон се категоризира по два начина:

а) Свързан (заместване на естествен добавъчен материал в нов бетон)

По принцип се приема, че рециклираният добавъчен материал, дребнозърнест или едрозърнест, може да бъде получен от първично и вторично натрошаване и последващо премахване на примеси. Най-добрият гранулометричен състав може да се получи чрез първично и след това вторично натрошаване, но обработката, включваща единично трошене е по-ефективна от икономическа гледна точка.

б) Несвързан (пътни основи, траншеи, др.)

Използването на такива добавъчни материали като допълнителен слой при гъвкави пътни настилки дава обещаващи резултати.  Тези рециклирани добавъчни материали се използват също така при създаването на бетон, който след това се използва при твърди настилки.

Тухлите от срутването на сгради може да са замърсени с повече хоросан и мазилки и често се смесват с други материали като дървесина и бетон.  В последните години тухлите обикновено се трошат за формирането на запълващи материали.

Черни метали. За сега това е най-доходоносният и възможен за рециклиране материал. Стоманеният скрап е почти изцяло рециклируем и позволява повторно рециклиране.

Дървеният строителен материал при строеж и срутване може лесно и директно да се използва повторно за други строителни работи след почистване, премахване на пирони и преоразмеряване.

Пластмасовите отпадъци се рециклират най-добре, ако са събирани разделно и са почистени.  Ако те са смесени с други пластмаси или замърсители, тяхното рециклиране е трудно. Пластмасата може да бъде рециклирана и използвана в продукти специално предназначени за оползотворяване на рециклирана пластмаса като улични съоръжения, покриви и подове, шумоизолиращи прозорци от PVC, окабеляване, панели. Японските практики възприеха горенето на пластмасови отпадъци при висока температура и превръщането й в свръх фини частици, познати като „антропогенна почва“.

Зидарията обикновено се натрошава като рециклиран добавъчен материал за зидарии.  Специално приложение на рециклирания добавъчен материал за зидарии е той да се използва като топлоизолационен бетон.  Друго потенциално приложение на рециклирания добавъчен материал за зидарии е да се използва като добавъчен материал за направата на традиционните глинени тухли.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!