"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Доклад относно законопроекта за отпадъците

декември 8, 2011, 17:35  

ДОКЛАД

Относно: Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2011г. и Законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от Петър Курумбашев и група народни представители  на 10 ноември 2011 г.

На свое заседание, проведено на 30 ноември 2011 г., Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа на първо четене Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2011г. и Законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от Петър Курумбашев и група народни представители  на 10 ноември 2011 г.
На заседанието присъстваха г-жа Нона Караджова – министър на околната среда и водите и екперти от Министерството на околната среда и водите.
Законопроектът, внесен от Министерски съвет бе представен от г-жа Нона Караджова – министър на околната среда и водите.
Основната цел на законопроекта е да осигури транспониране на изискванията на Директива 2008/98/ЕС.
Промените в законопроекта са насочени към:
- формулиране на ясни задължения за кметовете на общини за управление на битовите отпадъци на територията на съответната община;
- подобряване на контрола върху дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничаване на възможностите за предаване на отпадъци с неясен произход от физически лица;
- въвеждане на основания за разработване на подзаконови нормативни актове, които да прецизират и конкретизират изискванията за управление на битовите, био-отпадъците и строителните отпадъци;
- разграничаване на задълженията на контролните органи по прилагане на закона.
В законопроекта са описани основните задължения и отговорностите на лицата, които образуват или извършват дейности с отпадъци, на органите на местното самоуправление и местната администрация и производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
Законопроектът прецизира задълженията на кметовете на общини за управление на отпадъците, като въвежда изисквания за постигане на цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Кметовете на общините се задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината. Предоставя се възможност на общинските администрации да определят изисквания към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и метали.
Законопроектът запазва съществуващите изисквания към дейностите и площадките за черни и цветни метали, приети с последното изменение на Закона за управление на отпадъците през 2011 г., в т.ч. разполагане на площадките единствено в индустриалните зони на населените места.
Законопроектът предвижда отмяна на лицензионен режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и замяната му с разрешение за дейности с отпадъци. Основание за това са съществуващите проблеми при управлението на тези отпадъци и нарасналият брой кражби на метални предмети от частни домове, промишлени площадки и елементи на инфраструктурата.
В допълнение се предлага въвеждането на изискване за предоставяне на банкова гаранция в размер 50 000 лв. и допълнително по 10 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъдат извършвани дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Законопроектът определя случаите, в които банковата гаранция се усвоява напълно или частично от Министерството на околната среда и водите.
Законопроектът запазва основните изисквания, прилагани към трансграничния превоз на отпадъци. (Регламент 1013/2006).
Законопроектът за управление на отпадъците, внесен от Петър Курумбашев и група народни представители беше представен от г-н Румен Такоров. В изказването си той подчерта, че и двата законопроекта съвпадат по отношение на транспонирането на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, и обърна внимание на основните разлики между двата законопроекта.
В законопроекта, внесен от групата народни представители, вместо задължението на гражданите да предават безвъзмездно определени отпадъци, се предлага създаването на мрежа, с която се цели да се създадат условия за стимулирането на повторната им употреба. Предлага се да отпадне изискването площадките за отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки да бъдат разположени на територии, определени с общи устройствени планове, като разпоредбите са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията. Предлага се също така размера на сумите, заплащани по безкасов път, да бъде съобразен с условията на специализираното законодателство, да отпаднат изискванията за банковите гаранции и да се прецизират правомощията на съответните органи по издаване и отнемане на разрешенията за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали. По този начин предложените разпоредби в законопроекта са съобразени с мнението и позициите на заинтересованите бизнес-организации.
В хода на дискусията представителите на Министерството на околната среда и водите изразиха становище, че над 70% от текстовете в новия проект съвпадат изцяло с внесения от Министерски съвет проект. Значителна част от останалите текстове представят редакция на съществуващите разпоредби, без да променят смисъла и значението.
От представителите на  Министерството на оклната среда и водите бе обяснено, че проектът, внесен от групата народни представители защитава интересите на ограничена част от представителите на бизнеса с отпадъци от черни и цветни метали и свързаните с тях организации за оползотворяване на масово-разпространени отпадъци.

Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения прие следното становище:
- с 11 гласа – “за”, 0 гласа – “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от Министерски съвет на 11 юли 2011г.;
- с 3 гласа – “за”, 0 гласа – “против” и 9 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от Петър Курумбашев и група народни представители на 10 ноември 2011 г

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!