"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Новия ЗУО задължава кметовете

декември 1, 2011, 23:56  

Кметовете на общините се задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в населени места с над 10 000 жители.
Това е записано в промените в Закона за управление на отпадъците, приети от парламента на първо четене .

Документът задължава кметовете да осигурят площадки и за едрогабаритните отпадъци, а също и за всички опасни и строителни отпадъци, както и отпадъци от черни и цветни метали.

Системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата трябва задължително да включват всички населени места с население над 5000 жители и всички курорти.

Досега законът задължаваше бизнеса да преработва отпадъците от опаковки, като даваше възможност на фирмите да правят това чрез организации за колективно оползотворявене на боклука.
Често обаче заради бездействие или незаинтересованост от страна на общините тези организации на практика бяха възпрепятствани да изпълняват ефективно задълженията си.

Новият закон изисква още зелените отпадъци от парковете и обществените площи да бъдат събирани разделно и предавани за компостиране.

Предвижда се въвеждане на задължително разделно събиране за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти.
Според текстовете притежателите на търговски обекти с разгъната застроена площ над 100 кв.м задължително трябва да сключват договори за разделно събиране и предаване на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали.
Те ще трябва да предават разделно събраните отпадъци на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, или на организация за оползотворяване.

Законопроектът предвижда отмяна на лицензионния режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и замяната му с разрешение за дейности с отпадъци.
Въвежда се изискване за банкова гаранция за всяка площадка, на която се предвижда да бъдат извършвани дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова обясни, че площадките за отпадъци са елементарни съоръжения и общините могат да ги изградят със собствени средства, от такса битови отпадъци или с публично-частно партньорство.

Проектът на Закона за управление на отпадъците бе приет от Министерски съвет на 29 юли. Миналата седмица на семинар с журналисти министър Караджова изрази надежда до края на февруари законът да бъде приет и на второ четене от Народното събрание.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!